Available courses

Dear Employees,

You are requested to complete mandatory Periodical Health and Safety Instruction.

Please go through Periodical Safety Instruction presentation: Slides 1-42 - Bulgarian version.

Slides 43-84 English version.

And after that complete the test.
In order to be in compliance with local law, after finishing Periodical Health and Safety Instruction, please sign in the Instruction Book:

-EHS representative will come into the office with hard copy instruction book and will ask for your signature.
-After the EHS representative visit (described above), the instruction book will be located in the mailroom in building 10, and you will receive a reminder to sign in.

According to Bulgarian law, employee cannot continue work without valid health and safety instructions. Please, complete the presentation an the test and sign in the instruction book, in next two weeks.

Please let me know if you have any doubts or questions. Good luck!
Tsveta Suleva

----

Здравейте,
Предстои да преминете задължителен периодичен инструктаж по безопасност и здраве при работа.

Моля да се запознаете с презентацията: Слайдове 1-42 – версия на български език.

Слайдове 43-84– версия на английски език.

След което да попълните теста.
В съответствие с изискванията на законодателството, след като преминете периодичния инструктаж по безопасност и здраве при

работа, моля да се подпишете в книгата за инструктаж:

-Представител на EHS ще дойде в офиса с книгата за инструктаж и ще поиска да се подпишете.
-След посещението на EHS представител (описано по-горе), книгата за инструктаж ще бъде оставена в мейлрум в сграда 10 и ще получите напомняне да се подпишете в неял

Съгласно българското законодателство, не можете да продължите работа без да сте преминали изискуемите инструктажи по безопасност и здраве при работа. Моля, прочетете презентацията, попълнете текста и се подпишете в книгата за инструктаж, през следващите две седмици.

Оставам на разположение за възникнали въпроси. Успех!
Цвета Сулева


Dear Employees, You are requested to complete mandatory Periodical Health and Safety Instruction. Please go through Periodical Safety Instruction presentation


Dear Employees,
 
You are requested to complete mandatory Periodical Health and Safety Instruction.
Please go through Periodical Safety Instruction presentation.
 
Slides 3-25 - Bulgarian version.
Slides 26-50 - English version.

And after that to complete the test.
 
According to Bulgarian law, employee cannot continue work without valid health and safety instructions.
 
Please complete the training and the test, in next 10 working days.
 
Please let me know if you have any doubts or questions.
Good luck!
Tsveta Suleva

Здравейте,

Предстои да преминете задължителен периодичен инструктаж по безопасност и здраве при работа.
Моля да се запознаете с презентацията.

Слайдове 3-25 – версия на български език.
Слайдове 26-50– версия на английски език.

И след това да попълните теста.
 
Съгласно българското законодателство, не можете да продължите работа без да сте преминали изискуемите инструктажи по безопасност и здраве при работа.
 
Моля да се запознаете с приложената презентация и да попълните теста, в срок до 10 работни дни.
 
Оставам на разположение за възникнали въпроси.
Успех!
Цвета Сулева
Превенцията на професионалните рискове е основа на дейността и управлението на безопасните и здравословни условия на труд. Но, за да осъществим тази превенция, преди всичко трябва да познаваме естеството и степента на професионалните рискове и от там пътищата и формите за тяхното елиминиране или минимизиране.