Available courses

Превенцията на професионалните рискове е основа на дейността и управлението на безопасните и здравословни условия на труд. Но, за да осъществим тази превенция, преди всичко трябва да познаваме естеството и степента на професионалните рискове и от там пътищата и формите за тяхното елиминиране или минимизиране.